Blog

Pareto w produkcji — Poznaj kluczowe obszary

2 lutego, 2024

Reguła Pareto, znana również jako zasada 80/20, to obserwacja stwierdzająca, że w wielu przypadkach około 80% skutków pochodzi z 20% przyczyn. W biznesie i zarządzaniu zasada Pareto jest często stosowana do analizy efektywności działań, identyfikowania obszarów wpływających na wyniki oraz optymalizowania zasobów. W zakładach produkcyjnych reguła Pareto pozwala na identyfikację kluczowych obszarów wpływających na koszty produkcyjne.

20% klientów odpowiada za 80% dochodów

Podstawy reguły Pareto opierają się na znajomości i umiejętności analizy swoich źródeł dochodu. W praktyce mówi ona, że tylko niewielki odsetek wszystkich klientów pokrywa większość kosztów produkcji i generuje znaczące zyski dla firmy. Wartości zamówień o mniejszej skali, mogą przynieść chwilowe wzrosty zarobków lub zwiększyć marżowość firmy. Niemniej jednak w tym przypadku zasadnicze jest dokładne określenie czasu potrzebnego do realizacji tych zamówień. Warto również przeprowadzić analizę opłacalności, aby uniknąć nadmiernego rozproszenia zasobów. Pozwala to efektywnie zarządzać działalnością przedsiębiorstwa.

Pareto w produkcji — analiza kluczowych obszarów

Ważnym aspektem analizy Pareto, jest identyfikacja obszarów generujących największe koszty. W przypadku firm produkcyjnych powszechne wyzwanie stanowią koszty okołoprodukcyjne, takie jak czynności związane z konserwacją czy czyszczeniem maszyn. Dodatkowo analiza surowców pozwala określić te 20%, które odpowiadają za 80% całkowitego zużycia materiałów. Dzięki temu możliwe jest bardziej wydajne wykorzystanie surowców, co prowadzi do obniżenia kosztów produkcji.

Efektywność maszyn i sprzętu

Wykorzystanie zasady 80/20, w kontekście maszyn i urządzeń, można rozważać z dwóch perspektyw:

  1. Analiza materiałów: Podczas inwestycji w nowy sprzęt warto zwrócić uwagę na skład poszczególnych komponentów. Może się okazać, że jeden z elementów został wykonany z kosztownego materiału, takiego jak platyna czy rod, co znacznie wpływa na cenę. Nawet jeśli ten element stanowi tylko 20% całej maszyny. Pozostałe koszty związane z budową, instalacją i programowaniem mogą z kolei generować niewielki procent całkowitej wartości. Zastosowanie zasady 80/20 pozwala identyfikować kluczowe elementy, które mają największy wpływ na koszty i efektywność sprzętu.
  1. Określanie udziału w procesie produkcyjnym: Maszyny stanowią często najbardziej kosztowny element w procesie produkcyjnym. Dlatego istotne jest nie tylko analizowanie czasu potrzebnego do wykonania przez nie danego zadania, ale także zrozumienie, jakie to zadanie ma znaczenie dla finalnego produktu. Na przykład, maszyna odpowiedzialna za pakowanie wyrobu, który przeszedł już ponad 80% procesu produkcji, może wydawać się, że wykonuje jedynie niewielką pracę. Niemniej jednak jej znaczenie, poza oczywiście zapewnieniem ochrony, może wynikać z nadania wartości wizualnych i nadal pozostaje istotnym elementem całego procesu produkcyjnego.

Operatywność ludzka

W wielu procesach wytwórczych, szczególnie w dobrze zautomatyzowanych fabrykach, udział człowieka jest ograniczony. Nierzadko dzieje się tak w branży spożywczej, gdzie produkty wymagają czasu na procesy takie jak pasteryzacja czy fermentacja. Tego typu etapy są często czasochłonne, a rola człowieka polega głównie na monitorowaniu i kontroli procesu. Niemniej jednak zanim ten etap nastąpi osoba odpowiedzialna za wstępne zadania, np. przygotowanie brzeczki piwnej w piwowarstwie, przyczyniła się jedynie do 20% całego procesu. Te działania mają jednak istotne znaczenie w 80% efektywności całego przebiegu procesu.

Warto zauważyć, że nawet w środowiskach mocno zautomatyzowanych, rola człowieka na początkowym etapie procesu może mieć istotny wpływ na późniejszą efektywność. Zaawansowane technologie mogą zdominować późniejsze fazy produkcji, ale to zaangażowanie i umiejętności ludzkie na wstępnym etapie mogą wprowadzić główne elementy, decydujące o skuteczności całego procesu.

Pareto w produkcji — wynagrodzenia pracownicze

W kontekście zasady Pareto, istotny aspekt kosztowy stanowią wynagrodzenia dla specjalistów, którzy odpowiadają za niewielką część zadań, lecz ich praca jest konieczna i wymaga zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia. W firmach, które oferują praktyki lub staże, koszty wynagrodzeń mogą być w pewnym zakresie kontrolowane. Jednakże, gdy do pięcioosobowego zespołu przypisanych jest czterech praktykantów, to stanowią oni jedynie wsparcie dla jednego specjalisty, który wykonuje 80% zadań związanych z danym projektem.

Mierzenie produktywności

Odpowiednie rozwiązania m.in. Systemy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, znacznie ułatwiają analizę czasu poświęconego na konkretne zlecenia. Poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych zaawansowane oprogramowanie umożliwia dokładne śledzenie, ile czasu i zasobów jest alokowane na dane zadania. Dzięki dostępowi do takich informacji przedsiębiorstwa są w stanie lepiej oszacować koszty czy planować przyszłe projekty. Pozwala to na trafniejszą wycenę i budżetowanie. Posiadając dane na temat zysków wypracowanych z wcześniejszych projektów, można dokładnie ocenić, czy podjęcie się realizacji podobnych umów jest opłacalne.

Dodatkowo analiza poszczególnych zadań, etapów i stanowisk w ramach zleceń jest zasadniczym elementem optymalizacji procesów. Identyfikowanie elementów, które zajmują więcej czasu, niż powinny pozwala na doskonalenie efektywności operacyjnej firmy. Dzięki temu organizacja może optymalizować swoje procesy i lepiej zarządzać zasobami.

Analiza Pareto w zakładach produkcyjnych pozwala identyfikować te obszary, które generują największe koszty lub mają znaczny wpływ na skuteczność produkcji. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą koncentrować swoje wysiłki na kluczowych elementach, co prowadzi do obniżenia kosztów, zwiększenia jakości i lepszych wyników operacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Chcesz przenieść swój zakład produkcyjny na poziom 4.0? Interesują Cię nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu automatyzacji i cyfryzacji? Koniecznie daj nam znać!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.